Quản lý dự án và giám sát thi công

1. Quản lý dự án:

Gồm các việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Dự án là tổng thể những chính sách, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định.
Một dự án là một nỗ lực đồng bộ, có giới hạn (có ngày bắt đầu và ngày hoàn thành cụ thể), thực hiện một lần nhằm tạo mới hoặc nâng cao khối lượng, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng hay của xã hội.
Các chức năng chính của quản lý dự án:
- Chức năng lập kế hoạch, bao gồm việc xác định mục tiêu, công việc và dự tính nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án
- Chức năng tổ chức, tiến hành phân phối nguồn lực gồm tiền, lao động, trang thiết bị, việc điều phối và quản lý thời gian
- Chức năng lãnh đạo
- Chức năng kiểm soát, là quá trình theo dõi kiểm tra tiến độ dự án, phân tích tình hình thực hiện, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án
- “Quản lý điều hành dự án” hay chức năng phối hợp

2. Giám sát công trình: bao gồm các nội dung sau:
- Kiểm tra năng lực về nhân sự, thiết bị, phòng thí nghiệm hợp chuẩn
- Kiểm tra giám sát chất lượng vật tư trước khi nhà thầu sử dụng cho công trình
- Kiểm tra giám sát biện pháp thi công của nhà thầu
- Lập biên bản (hoặc ghi nhật ký) kết quả kiểm tra giám sát nhà thầu thi công trên công trình
- Xác nhận bản vẽ hoàn công
- Tổ chức nghiệm thu, chủ trì phối hợp với các bên liên quan giải quyết phát sinh trong quá trình thi công

Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by