Thẩm tra kiến trúc, kết cấu, dự toán

1. Thẩm tra thiết kế: Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ quy định việc thẩm tra thiết kế bao gồm những nội dung sau:
- Kiểm tra sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế cơ sở;
- Kiểm tra sự hợp lý của các giải pháp kết cấu công trình;
- Kiểm tra sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Đánh giá mức độ an toàn công trình;
- Kiểm tra sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy, chữa cháy.
* Qua thực tế thực hiện, cán bộ kỹ thuật nhận thấy cần phải bổ sung thêm nội dung về kiểm tra sự dư thừa của kết cấu. Sự dư thừa của kết cấu là một vấn đề rất cần quan tâm, đặc biệt là đối với những dự án vốn tư nhân. Thực tế cho thấy, việc tính chi phí đối với các  nhà thầu thiết kế được tính trên cơ sở % của giá trị xây lắp. Do đó, một số nhà thầu thiết kế có khuynh hướng nâng cao giá trị xây lắp bằng cách nâng cao sự dư thừa của kết cấu .

2. Thẩm tra dự toán: Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ quy định việc thẩm tra dự toán bao gồm những nội dung sau:
- Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và khối lượng dự toán;
- Kiểm tra tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá; việc vận dụng định mức, đơn giá, các chế độ, chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí trong dự toán theo quy định;
- Xác định giá trị dự toán, tổng dự  toán  xây dựng công trình.
* Riêng đối với các dự án vốn đầu tư tư nhân thì việc kiểm tra sự chính xác khối lượng là rất quan trọng, khi khối lượng đúng việc chọn thầu và kiểm soát về chi phí trong quá trình triển khai dự án trở nên đơn giản. Do đó, khi thẩm tra, chúng tôi không phải kiểm tra khối lượng của dự toán mà tính lại toàn bộ khối lượng của dự toán theo các đề mục thiết kế nêu ra. Chính vì vậy, khi giao thẩm tra dự toán, Chủ đầu tư có thể bỏ toàn bộ khối lượng trong dự toán để Chúng tôi tự tính lại. Sau khi có khối lượng, Chủ đầu tư so sánh với khối lượng của đơn vị thiết kế và quyết định chính xác khối lượng thực hiện.

Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by