Kết quả hoạt động công đoàn năm 2010

1. Đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CB-VC lao động:

1.1. Trong năm 2010, Công đoàn Trung tâm đã tiến hành Đại hội công đoàn  nhiệm kỳ III (2010 - 2012) và Hội nghị CB-VC với kết quả đạt được như sau:

Tất cả viên chức và người lao động đăng ký thi đua hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có 53 người viết bài thu hoạch với chủ đề Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là “đạo đức, là văn minh” đạt tỷ lệ 100%, có 61 người viết bài thu hoạch 04 năm thực hiện cuộc vận động đạt tỷ lệ 100%; việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện qua việc nghiêm túc chấp hành mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tất cả viên chức và người lao động hưởng ứng chương trình cải cách hành chính năm 2010 của Sở Xây dựng thông qua việc tham gia nghiên cứu, cải tiến quy trình giải quyết công việc, thụ lý hồ sơ nhằm nâng cao hiệu quả và uy tín của Trung tâm trong việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
1.2. Công đoàn Trung tâm đã tổ chức cho công đoàn viên tham gia vào các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống, cháy nổ lần thứ 12 do Công đoàn Sở tổ chức.

1.3. Công tác phong trào:

Đóng góp 01 ngày lương cho quỹ xã hội trong đó bao gồm quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn.

Đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt (02 đợt).

Tham gia hội thi, hội thao Mừng Đảng, mừng xuân năm 2010, đã tích cực tham gia và đạt được một số thành tích đáng khích lệ (văn nghệ đạt giaûi nhì vaø 03 giaûi khuyến khích).

Tham gia hội thao chào mừng 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1/5, đã tích cực tham gia và đạt được một số thành tích đáng khích lệ (giải nhì môn nhảy bao bố và giải 03 môn kéo co).

Tham gia hội thao chào mừng 35 năm ngày thành lập Sở Xây dựng (15/11/1975-15/11/5010), đã tích cực tham gia và đạt được một số thành tích đáng khích lệ (giaûi nhì và giải ba moân xe đạp chậm; giải nhất và giải nhì môn khiêu vũ với bóng).

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam và Đại hội IX Công đoàn Thành phố:

100% người lao động (61/61 CB-VC) tham khảo tài liệu và dự các buổi sinh hoạt báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam và Đại hội IX Công đoàn Thành phố do Công đoàn Sở tổ chức.

Thực hiện Chương trình hành động của Công đoàn cơ sở về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Công đoàn Trung tâm đã đề ra chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao ý thức chấp hành nội quy cơ quan và thự hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam gắn với việc tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và có 01 đoàn viên Công đoàn nhận được giấy khen của Sở Xây dựng.

Vận động CB-VC và người lao động tham gia cải cách hành chính Nhà nước, đấu tranh chống lãng phí và tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đầu năm 2010 Công đoàn đã giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xét kết nạp vào Đảng.

3.  Các phong trào thi đua yêu nước trong CB-VC:

- Phong trào “Lao động giỏi” : 61 CB-VC được xếp loại từ A1 đến A3 trong 03 quý đầu năm 2010, đạt tỷ lệ: 100%, tập thể Trung tâm đạt loại A1.

- Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” :  20/20 nữ CB-VC, đạt tỷ lệ 100%.

4. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn:

Định kỳ hàng tháng, BCH Công đoàn đều tổ chức họp BCH mở rộng để sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức lấy ý kiến của CB-VC và người lao động về công tác cải cách hành chính tại Trung tâm, để tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc cải tiến các quy trình giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ, thường xuyên nhắc nhở và giám sát việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/01/2008, hiện nay công đoàn Trung tâm có 61/61 cán bộ viên chức và người lao động là đoàn viên công đoàn, đạt tỷ lệ 100%.

5. Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra:

Ủy ban Kiểm tra công đoàn thường xuyên theo dõi việc thu chi kinh phí công đoàn, kiểm tra tài chính và việc thực hiện quy chế chi tiêu công đoàn theo quy định của công đoàn cấp trên.

6. Công tác vận động nữ CB-VC:

Phát huy tốt các nhiệm vụ của Ban Nữ công công đoàn : Tổ chức các buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề về giới và sức khỏe, tổ chức các cuộc tham quan trong các ngày lễ lớn như ngày 8/3, 20/10…

7. Công tác tài chính:

Thực hiện tốt quy định thu chi ngân sách công đoàn và hoàn tất báo cáo quyết toán tài chính công đoàn.

Nhìn chung, các phong trào, hoạt động do Công đoàn Trung tâm tổ chức đều nhận được sự tham gia nhiệt tình của tập thể người lao động. Sự tham gia tích cực của người lao động đã giúp hoạt động của Công đoàn Trung tâm đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên mọi mặt công tác (từ công tác chính trị, tư tưởng đến phát động các phong trào văn - thể - mỹ…)

 
Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by