VỀ VIỆC LẬP DANH MỤC HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ TẠI SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về  Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

Căn cứ Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 7/11/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP.HCM (đính kèm file Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 7/11/2014 qd38-2014.pdf).

Căn cứ Quyết định 380/QĐ-SXD-VP ngày 31/3/2015 của Sở Xây dựng về việc giao nhiệm vụ năm 2015 cho các Phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Danh mục hồ sơ năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 981/QĐ-SXD-VP ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Sở Xây dựng.

Thực hiện Kế hoạch số 2804/KH-SXD-VP ngày 26/3/2015 của Sở Xây dựng về công tác văn thư - lưu trữ  tại Sở Xây dựng năm 2015, để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ tốt các yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Sở Xây dựng năm 2015, Trung tâm nêu lại một số nội dung liên quan đến công tác lập Danh mục hồ sơ, nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ như sau: 

Nội dung chi tiết xem file: CONG VAN DANH MUC HO SO

 

 

 

     

 

 

 

 

      

 

 

 

 

       

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đối tác COSIC

Bản quyền © 2010. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh   |   ĐT: (028) 6.6815.185
E-mail: info@cosic.vn | Website: www.cosic.vn

Trên cùng
Designed by